Tastefeil i statsbudsjettet?

Innmaten av en røykvarsler der ledningen til 9-voltsbatteriet er blitt klippet over

Halvering av antall plasser på AHO Design

Studiepenger for studenter fra land utenfor EØS

Skjermbilde fra iOS der det står “Innføring av studiepenger” og siste ord foreslås erstattett med “studiepoenger”.
 • formulere hvilke mål som skal nås
 • sikre at en har god forståelse for nåsituasjonen, og hva som driver den
 • kartlegge handlingsrommet og se på tiltak som kan fungere
 • teste tiltakene på trygt vis (safe-fail), og veie dem mot hverandre
 • forsøke å kartlegge (dette er vanskelig) sannsynligheten for at tiltakene vil gi ønsket utfall — her er det lurt å se på hva andre har gjort tidligere
 • til slutt innføre løsningen metodisk og med målbare mål

Stimulab, farvel?

Graf som viser et utvalg offentlige ordninger for utvikling av tjenester. X-aksen spenner fra privat sektor på høyre til offentlig sektor til venstre. Y-aksen har “Konkret behov, uavklart løsning” i bunn og “Uavklart problem / floke” øverst. Stimulab er plassert øverst til høyre, altså i offentlig sektor, og uavklart problem / floke. Vi ser også Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) helt til høyre og i midten av Y-aksen, Innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser i senter av grafen.
Stimulab og andre offentlige støtteordninger plassert i graf. Kilde: Menon Economics
 • i stor grad førte til “ny kunnskap og innsikt, felles problemforståelse og etablering av nye samarbeid”
 • har “vist seg egnet til å samle virksomheter i felles innovasjonsprosjekter, og skape felles forpliktelse til å realisere de løsningene man kommer opp med”
 • har bidratt til at “norske leverandører ligger derfor nå trolig i tet internasjonalt når det gjelder kompetanse på tjenesteinnovasjon i offentlig sektor”

Skal digitaliseringen gå saktere?

Planløst budsjett for digitalisering av Norge?

 • Færre folk vil utdannes til å kunne digitalisere offentlig og privat sektor
 • Færre utenlandsstudenter vil kunne rekrutteres til jobb i Norge
 • Færre offentlige prosjekter vil får støtte til brukerorientert digitalisering

Hva om vi bare … styrker digitaliseringen i stedet?

--

--

Creative Director Bekk :: Runs IxDA Oslo

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Fredrik Matheson

Fredrik Matheson

Creative Director Bekk :: Runs IxDA Oslo